7 อุปนิสัยสำหรับวัยรุ่นสู่ความสำเร็จ "The 7 Habits of Highly Effective Teens"

7 อุปนิสัยสำหรับวัยรุ่นสู่ความสำเร็จ

“The 7 Habits of Highly Effective Teens”

          จากหลักการระดับโลก “The 7 Habits of Highly Effective Teens” ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ 7 อุปนิสัยสำหรับวัยรุ่นสู่ความสำเร็จ ฝึกฝนการสร้างภาวะผู้นำในตนเอง พัฒนาความมีวินัยและความรับผิดชอบ เรียนรู้การตั้งเป้าหมาย สร้างแรงบันดาลใจในตนเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและครอบครัว เรียนรู้การเป็นผู้นำแบบโปรแอคทีฟ เปิดรับมุมมองใหม่ๆ และค้นหาความสามารถของตนเอง กำหนดวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย แยกแยะเพื่อเลือกทำสิ่งที่สำคัญก่อน สร้างความมั่นใจและรู้จักบริหารเวลาให้กับตนเอง ริเริ่มและทำงานเป็นทีมท่ามกลางความหลากหลาย ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่และเห็นคุณค่าความสามารถของผู้อื่น เปิดใจเปิดความคิดให้กว้าง รับฟังความคิดผู้อื่น ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลพฤติกรรม ความเป็นอยู่ของตนเพื่อมีสุขภาพกายและใจที่ดี

เปิดอบรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 7-8 มีนาคม 2558 (Part 1)

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558 (Part 2)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

วันที่ 21-22 มีนาคม 2558

ค่าลงทะเบียน ราคา 8,000 บาท/แคมป์ รับจำนวนจำกัดรุ่นละไม่เกิน 25 คน ระยะเวลาเข้าแคมป์ 2 วัน เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่: บริษัทแพคริม ฟิวเจอร์ลีดเดอร์ จำกัด ถนนรามคำแหง ซอย 140

*** หากสมัครล่วงหน้า 30 วันก่อนวันเข้าแคมป์รับส่วนลดทันที 10%!