โลกของ Baby Boomer

“บนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ใครจับกระแสได้ก่อน คิดได้ก่อน ทำได้ก่อน ได้เปรียบกว่า อยู่รอดได้ดีกว่า”