mlm

MyIdea

พระพุทธเจ้าสอนทำธุรกิจ

พุทธประวัติ และคำสอนของพระพุทธเจ้า สามารถนำมาใช้ได้กับทุกๆการดำเนินชีวิต แบบไม่เคยล้าสมัย เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นร้อยแปด เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงได้

ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบศึกษาพุทธประวัติ มีการส… อ่านต่อ

Read More