สอนอย่างไรให้มันฝังหัว

หนๆก็ไหนๆสำหรับในวันครูเช่นนี้ ผมขอนำเสนอสาระที่เกี่ยวกับครูๆ นั่นคือ วิธีการสอนอย่างไรให้มันฝังหัว แบบได้ผลสุดๆ มาดูกัน

สะพานเชื่อมโยงที่ชื่อว่า”เทคนิคฝึกอบรม”

         ในกระบวนการการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม  เมื่อเราได้ผ่านการระดมสมองกลั่นกรองจนคั้นเนื้อหาการฝึกอบรมออกมาแล้ว ขั้นตอนตอนมา คือ การวิเคราะห์พิจารณาหาแนวทางในการใช้สะพานที่จะเชื่อมโยงเนื้อหาไปสู่ผู้ฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมได้ ซึ่งสะพานที่เชื่อมโยงจากเนื้อหาไปสู่ผู้ฝึกอบรมก็คือ เทคนิคการฝึกอบรมนั้นเอง

แนวทางการออกแบบการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

    พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า “มนุษย์ คือ สัตว์ที่ฝึกได้” ผมเห็นด้วยและมองว่าเป็นความโชคดีแบบสุดๆที่มนุษย์สามารถเรียนรู้ ปรับตัวและสร้างจิตสำนึกเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองได้ซึ่งได้เปรียบกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆเยอะ และกระบวนการฝึกอบรบเปรียบเสมือนการสร้างโปรแกรมหรือซ๊อฟเวอร์เพื่อปลูกฝังไปสู่จิตเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระยะยาวได้

หาเรื่องให้ได้เรื่องเพื่อวางแผนการฝึกอบรม

    ทุกอย่างมีเหตุเป็นแดนเกิด ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วย่อมมีสาเหตุ กระบวนการฝึกอบรมมักเริ่มต้นด้วยการมองไปที่สาเหตุของปัญหาเพื่อนำไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาผ่านกระบวนการ การฝึกอบรม

ปัญหาสร้างปัญญา

“ปัญหาเมื่อตั้งใจมองให้ลึก คิด วิเคราะห์ แยกแยะให้ถี่ถ้วน จะพบว่าแทนที่จะเกลียดปัญญาเราจะรักปัญหามากขึ้น”

การออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมทีมให้แกร่ง

        ทีมงานคือสิ่งสำคัญ ที่จะสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ งานใหญ่ย่อมจะต้องอาศัยทีม วันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านที่สนใจในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อนำไปเป็นหลักในการประยุกต์ใช้ต่อไป  หลักการสำคัญของการออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมทีมให้แกร่งมีดังนี้